Evolve Business Solutions

Pravna dokumenta

Pravni žargon je nešto što varira od zemlje do zemlje – svaka ima svoje izraze i svoj jedinstveni rečnik.

Jezik prava je veoma osetljiv. Mi smo do sada preveli na stotine pravnih dokumenata za različita svetska tržišta.

Maksimalno angažovanje lingvistički potkovanih prevodilaca koji znaju šta znači globalno tržište i koliko je važno da poruke koje se prenose budu kulturno i etički osetljive. Interesantno je istaći da, u slučajevima tržišta koja pripadaju istom govornom području, nije neophodno uraditi prevod, ali je od suštinske važnosti prilagoditi tekst.

Kompletna dokumentacija koja nam u toku saradnje bude data na uvid ili korišćenje se koristi isključivo za potrebe prevođenja uz čuvanje poverljivosti podataka. Važno nam je da zaštitimo privatnost naših klijenata. Prevodilački posao podrazumeva diskreciju i neodavanje informacija, a pored toga sa našim saradnicima imamo potpisane ugovore o čuvanju poslovnih podataka, te se vaši podaci čuvaju uz najviši stepen brige i profesionalnosti. Možete nam ukazati poverenje, a mi ćemo vam dokazati da ga nećemo izneveriti.

Do sada smo bili angažovani na projektima koji, između ostalog, obuhvataju prevod sledećih dokumenata:

 • Dokumentacija za osnivanje preduzeća
 • Dokumentacija za spajanje firmi
 • Ugovori o licenci sa krajnjim korisnicima (End User License Agreement – EULA)
 • Ugovori o čuvanju poslovnih informacija (Non-disclosure agreements – NDA)
 • Opšti uslovi poslovanja
 • Osnivački akti i statuti
 • Ugovori, sporazumi, dogovori svih vrsta (ugovor o korišćenju licence, ugovor o franšizingu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o izvođenju radova, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o pružanju usluga, ugovor o prodaji robe, ugovor o zastupanju pravnog lica, ugovor o isporuci robe i sl.)
 • Javnobeležnički akti
 • Izveštaji veštaka
 • Testamenti
 • Sudske odluke i presude
 • Punomoćja
 • Izvodi iz registra privrednih subjekata
 • Kompletna dokumentacija of-šor kompanija (statuti, osnivački akti, uverenja, potvrde, lična dokumenta vlasnika i deoničara i sl.)
Evolve Business Solutions