Evolve Business Solutions

Overa i legalizacija dokumenata

Ono sa čime se mnogo ljudi susreće pri prevodu pravnih (pa čak i ličnih) dokumenata jeste overa. Šta je pečat Apostille, šta podrazumeva legalizacija dokumenata i kada nam legalizacija nije potrebna su samo neka od pitanja na koja je potrebno odgovoriti. Javne isprave izdate u Srbiji se legalizuju samo ako zakon države u kojoj treba da se upotrebe zahteva legalizaciju. Legalizacija je formalnost, jer se njome ne ispituje niti potvrđuje istinitost sadržaja same isprave.

Pečat Apostille je birokratska neophodnost za veliki broj dokumenata koja se podnose u zemljama potpisnicama Haške konvencije. Ova konvencija je, zapravo, uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 5. oktobra 1961. godine koju je do sada potpisalo oko 100 zemalja. Spisak zemalja potpisnica (po azbučnom redu) dostupan je na adresi http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-okumenata/otpisnice?lang=lat

Uz ovaj pečat, potpis i pečat na potvrdi oslobođeni su bilo kakve dalje overe, pa se tako overen dokument može upotrebljavati u svim državama potpisnicama Haške konvencije. Haška konvencija ne primenjuje se na administrativne isprave koje se odnose na neki trgovinski ili carinski posao i na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. U Republici Srbiji, za overu isprava po osnovu Haške konvencije, nadležan je osnovni sud prema sedištu organa koji je izdao predmetnu ispravu.

Puna legalizacija dokumenata je proces koji ume da bude mukotrpan i dugotrajan. Kao i sve ostalo, isti se drastično pojednostavljuje uz dobijanje pravovremenih i potpunih informacija. Overom javne isprave, u smislu ovog Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je ispravu potpisalo i verodostojnost pečata stavljenog na ispravu. Overava se izvorni, originalni dokument. Prevod se legalizuje na isti način kao i originalni dokument.

Dokumenta koja su izdali republički i pokrajinski organi ne podležu prethodnoj overi od strane suda i Ministarstva pravde, već ih overava Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

U junu mesecu 2020. godine, prema informacijama sa zvanične stranice Ministarstva pravde Republike Srbije, države sa kojima Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije (Napomena: u pojedinim ugovorima samo su pojedine vrste isprava oslobođene legalizacije): Alžir, Austrija, Belgija , Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Slovačka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Irak, Kipar, Mađarska, Severna Makedonija, Poljska, Rumunija, Ruska Federacija, Crna Gora, Ukrajina i Slovenija.

Evolve Business Solutions