Evolve Business Solutions

Lektura

Pružamo usluge lekture, korekture i redakture tekstova na srpskom jeziku. Kako bi tekst bio čitak, razumljiv, stilski ujednačen i u duhu srpskog jezika, naši lektori s dugogodišnjim iskustvom ispraviće sve pravopisne, gramatičke i stilske greške u tekstu u skladu s normativnim pravilima srpskog književnog jezika, uz oslanjanje na aktuelni Pravopis, rečnike, gramatike i ostale priručnike iz oblasti jezika i jezičke kulture i uz praćenje preporuka Odbora za srpski jezik i standardizaciju.

Evolve Business Solutions usluge